رویداد بزرگ یو اف سی در این بخش قرار خواهند گرفت.

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 22: Only One Can be Champion

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 21: Return of the Champions

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 20: Battle for the Gold

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 19: Ultimate Young Guns

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 18: The Road to the Heavyweight Title

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 17.5 Brazil: Ultimate Brazil

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 17: Redemption

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 16: Battle in the Bayou

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC Japan: Ultimate Japan

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 15: Collision Course

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 14: Showdown

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 13: The Ultimate Force

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 12: Judgement Day

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC: The Ultimate Ultimate 2

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 11: The Proving Ground

دسامبر 10, 2020

دانلود مسابقات UFC 10: The Tournament

دسامبر 9, 2020

دانلود مسابقات UFC 9: Motor City Madness

دسامبر 9, 2020

دانلود مسابقات UFC: The Ultimate Ultimate

دسامبر 9, 2020

دانلود مسابقات UFC 7: The Brawl in Buffalo

دسامبر 9, 2020

دانلود مسابقات UFC 6: Clash of the Titans